Nhân sự

Danh sách cán bộ đang giảng dạy Bộ môn Thủy lực – Thủy văn.

TS.Phạm Thành Nam
TS.Phạm Thành Nam
ThS.Vũ Anh Khoa
ThS.Vũ Anh Khoa
ThS. Trịnh Đình Lai
ThS. Trịnh Đình Lai
ThS. Nguyễn Văn Vẻ
ThS. Nguyễn Văn Vẻ
ThS. Lê Đình Hùng
ThS. Lê Đình Hùng
ThS. Đặng Thanh Hương
ThS. Đặng Thanh Hương
ThS. Trịnh Công Tý
ThS. Trịnh Công Tý